Đề tài NCKH

Back to homepage
Đề tài NCKH

Khảo sát thực trạng hoạt động Truyền thông giáo dục sức khỏe tại các Trạm Y tế xã phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

    Truyền thông giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) là nhiệm vụ số 1 trong 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) chính vì vậy Đảng, Nhà

Đề tài NCKH

“Khảo sát thực trạng tiếp nhận thông tin về sức khỏe qua các kênh truyền thông của người dân thành phố Đà Nẵng”

    Truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK) đã và đang là giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược sức khoẻ toàn cầu. Hội nghị Alma –

Đề tài NCKH

Mô tả việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

   Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) là một định hướng chiến lược quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với mọi quốc gia trên