Văn bản pháp quy

Back to homepage
Văn bản pháp quy

Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Link Mở tại đây

Văn bản pháp quy

Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 20/7/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, các cơ sở khám bệnh,