Tài liệu truyền thông

Back to homepage
Tài liệu truyền thông Thư viện tài liệu

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng ( dành cho truyền thông viên) do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất

Tài liệu truyền thông Thư viện tài liệu

Tài liệu truyền thông về phòng chống thảm họa

Tranh lật truyền thông về phòng chống thảm họa do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất bản năm 2010 Tải về